Vedtægter

Foreningsvedtægter

Vedtaget ved Stiftende Generalforsamling

Slagelse, d. 29. oktober 2017

Ændret ved Generalforsamlingen 20. juni 2018.

 

 

 • 1. Foreningens navn.

Foreningens navn er Sydvestsjællands Detektorforening, kan forkortes S.D.F.

Foreningens logo er inspireret af et trifoil (også kaldet tre skjolde), et mønster som bl.a. findes på bagsiden af en sølvpenning (Hauberg 34), slået i Slagelse under Hardeknud 1035-1042.

Logoet er foreningens ejendom og må kun bruges i foreningens øjemed.

 

 • 2. Foreningens formål.

Foreningens primære formål er at samle og registrere – og dermed bevare – vores fælles materielle kulturarv, gennem afsøgninger med metaldetektor og gennem andre almene amatørarkæologiske aktiviteter.

Sekundært formål er at skabe et socialt sammenhold og fællesskab, i form af forskellige sociale aktiviteter, med udgangspunkt i medlemmernes fælles interesse for historie, kulturhistorie og arkæologi.

Dertil kommer et nært samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet, samt de statsanerkendte museer (primært Museum Vestsjælland og Museum Sydøst Danmark).

 

 • 3. Medlemskab

Sydvestsjællands Detektor Forening er principielt åben for alle, som betaler det, af Generalforsamlingen, til hver tid, fastsatte kontingent, dog kræves det, for at være medlem, at ansøgeren er bosat i nuværende Slagelse kommune, Sorø kommune og Næstved kommune, når medlemskabet indgås.

Den til hver tid siddende bestyrelse afgør, ved simpel flertalsafstemning, om personer, som ikke er bosiddende i ovennævnte kommuner, kan optages som medlemmer. Ved denne afstemning tæller formandens stemme dobbelt, ved stemmelighed.

Bestyrelsen behøver ikke at argumentere for sin beslutning.

Dertil kommer, som en selvfølge, at ansøger kan stå indenfor foreningens vedtægter.

Der er ingen aldersgrænse for medlemskab af foreningen.

Dog skal der, for personer under 18 år, skriftligt accept, fra forældre/værge, af medlemskabet.

 

 • 4. Kontingent

Kontingent kan betales ved kontant betaling til kassereren eller ved indsættelse af beløbet på foreningens konto.

Kontingent for medlemmer er pr. år                                         kr. 250,00

Kontingent for medlemmer under 18 år er pr. år                    kr. 125,00

Kun Generalforsamlingen kan ændre prisen på et kontingent.

Kontingenter bruges til foreningens aktiviteter og arrangementer, til opretholdelse af foreningens hjemmeside og til udgivelse af medlemsblad, evt. til annoncering og reklame.

 

 • 5. Udmeldelse

Man kan, til enhver tid, melde sig ud af foreningen. Det skal gøres skriftligt til foreningens formand eller kasserer, enten via post eller e-post.

I tilfælde af udmeldelse tilbagebetales eventuelt overskydende kontingent ikke.

 

 • 6. Ekskludering

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, med øjeblikkelig virkning, af en enig bestyrelse, såfremt:

 • medlemmet ikke betaler sit kontingent rettidigt, og efter 45 dage efter skriftlig varsling ikke har betalt.
 • medlemmet forsætligt overtræder foreningens vedtægter.
 • medlemmet forsætligt, gennem udtalelser og/eller handling, skader eller smæder foreningens og/eller et eller flere af foreningens medlemmers omdømme, anseelse eller interesser.
 • medlemmet forsætligt overtræder museumsloven og i særdeleshed lovens afsnit om danefæ, samt de af Nationalmuseets udstukne regler for korrekt behandling af materiel kultur.
 • medlemmet forsætligt har ulovlig og/eller skødesløs omgang med muligt danefæ eller anden kulturrelevante genstande.

Står en person fra bestyrelsen til eksklusion, mister denne sin bestyrelsesret, så længe sagen behandles.

Et ekskluderet medlem kan ikke søge genoptagelse i foreningen.

I tilfælde af eksklusion tilbagebetales eventuelt overskydende kontingent ikke.

 

 • 7. Foreningens ledelse

Foreningen ledes af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt tre ekstra bestyrelsesmedlemmer.

 

Alle bestyrelsens poster er til direkte valg.

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Næstformand og kasserer vælges i lige år.

Generalforsamlingen vælger, hvert år, en til to suppleanter, såfremt det er muligt.

Forretningsordenen fastsætter bestyrelsen selv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Hvert bestyrelses medlem har én stemme. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

 

 • 8. Regnskab

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Generalforsamlingen vælger en intern revisor for ét år, og regnskabet skal godkendes af denne sammen med kassereren.

Regnskabet skal forelægges på Generalforsamlingen.

 

 • 9. Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen.

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal.

Generalforsamlingen bekendtgøres skriftligt, med minimum 21 dages varsel, ved udsendelse af brev, ved udsendelse af elektronisk post og/eller som opslag på foreningens digitale medier.

Afstemningen fregår ved håndsoprækning.

Dog skal afstemningen foregå skriftligt og anonymt, når minimum 10% af de fremmødte ønsker det.

Valg af bestyrelsesmedlemmer skal foregå skriftligt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, blandt ajourførte medlemmer.

Lovlig indvarslet Generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Man kan ikke afgive stemme ved fravær, og stemmer kan ikke afgives med fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære Generalforsamling er:

Ad 1.      Valg af dirigent.

Ad 2.      Godkendelse af referat.

Ad 3.      Valg af stemmetællere (min. to personer).

Ad 4.      Formandens beretning.

Ad 5.      Aflæggelse af regnskab.

Ad 6.      Indkomne forslag.

Ad 7.      Fastsættelse af kontingent.

Ad 8.      Valg af bestyrelse.

Ad 9.      Valg af revisor.

Ad 10.   Valg af eventuel arbejdsgruppe.

Ad 11.   Eventuelt.

Under punktet Eventuelt kan der ikke træffes beslutninger.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan, til enhver tid, indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling kan ligeledes finde sted, når minimum 20 % af foreningens ajourførte medlemmer indsender skriftlig anmodning om det til bestyrelsen.

 

 • 10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 • 11. Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer, på en ordinær Generalforsamling, stemmer for dette, og derefter bekræfter opløsningen – ligeledes med stemmeflertal – på en, til forslaget, indkaldt ekstraordinær Generalforsamling.

I tilfælde af foreningens opløsning, gives evt. overskydende indestående midler til humanitær og/eller social velgørenhed, bestemt af den afsluttende generalforsamling.

 

 • 12. Foreningens aktiviteter

Foreningens aktiviteter skal styrke det sociale aspekt blandt medlemmerne. Dette sker primært gennem afsøgning af naturarealer med metal detektor. Det kræver ingen forudgående kundskaber at deltage i en detektorafsøgning. Medlemmerne lærer af hinanden.

I forbindelse med fællesture (ture i det hele taget) er der nogle moralske retningslinjer, som medlemmerne skal overholde.

Lodsejere

Foreningen indgår ikke aftaler med lodsejere. Man kan heller ikke indgå en aftale med lodsejere i foreningens navn.

Det er det enkelte medlem, som indgår aftaler med lodsejere, om retten til at afsøge.

Fællesture

Fællesture indgås efter aftale mellem medlemmerne.

Ingen medlemmer kan gøre krav på, qua sit medlemskab af foreningen, at gå på arealer, som andre medlemmer har indhentet aftaler om.

Affald

Al affald skal bringes væk fra arealet, uanset om det er ”ens eget” areal.

Det er en uskreven regel, at man bærer sølvpapir, dåser, bondejern, søm, bolte osv. væk fra naturen.

Er genstanden for stor til at bære, lægges den i et skel.

Danefæsdusør

Det er finderen, og kun finderen, som får udbetalt danefæsdusør.

Ingen medlemmer kan gøre krav på danefæsdusør over genstande, som man ikke selv har fundet.

Ved arrangerede fællesture, gælder dog den regel, at danefæsdusøren deles ud fra følgende regnskab:

Ved udbetalt danfæsdusør på kr. 15.000,00, eller derover, modtager finderen de første 25% af dusøren. De resterende 75% af danefæsdusøren deles ligeligt mellem de medlemmer, som var tilstede på træffet, da fundet blev gjort. Se nedenstående eksempel:

Eksempel:

Ni personer er på fællestur. Person X finder en genstand, som tildeles en dusør på kr. 18.500,00.
De første 25% (kr. 4.625,00) tilfalder finderen.
De resterende 75% (kr. 13.875,00) deles ligeligt mellem de ni deltagere, hvilket giver kr. 1.541,50 (afrundet) til hver person.
Finderen får altså kr. 4.625,00 + kr. 1.541,50 = kr. 6.166,50 af danefæsdusøren.

Er der lavet aftaler med lodsejer, om deling af danefæsdusør med denne, skal dette naturligvis overholdes.

 

 • 13. Foreningens arbejdsgruppe

Ved hver Generalforsamling nedsættes en arbejdsgruppe på x medlemmer, som, i samarbejde med kasseren, planlægger x antal foreningsaktiviteter.

Arbejdsgruppens formål er at planlægge sociale aktiviteter, f.eks. foredrag, udflugter, sammenkomster, og andre styrkende aktiviteter.
Planlægningen skal ske i samarbejde med kassereren.

Dette gælder naturligvis ikke for fællesture.

 

 • 14. Foreningens profil

Bestyrelsen vil oprette og vedligeholde en lukket Facebook-gruppe (kun med adgang for medlemmer) og eventuelt en offentlig Facebook-gruppe, med tilgang for alle, med henblik på profilering af foreningen. Dertil kan komme en evt. hjemmeside.

Såfremt der er mulighed og behov for det, udgives der en medlemsfolder/et medlemsblad.